Velg en side

 

Vakne i ei ny fjordbygd kvar morgon

VILKÅR FJORD EXPLORING AS

Under kan du lese våre vilkår for booking av opphald og/eller aktivitetar med Fjord Exploring AS. Vi anbefalar deg at du gjer deg kjend med vilkåra før du bestiller. Ved å bestille eit opphald/aktivitet gir du ditt samtykke til at du godtek Fjord Exploring AS sine vilkår.

Bestilling
Bestilling av opphald og aktivitetar med Fjord Exploring AS gjer du gjennom nettsida (www.fjordexploring.no), på e-post (info@fjordexploring.no) eller via telefon +47 948 76 213. Du vil alltid få ei skriftleg bekrefting på mail.

 

Betaling
For gruppebestillingar skal fullstendigbeløp skal betalast seinast 14 dagar etter kunden har motteke bekrefting på bookinga og betalingsinformasjon.

 

Enkelpersonbestillingar betalast ved bestilling gjennom vår betalingsløysing på nettsida.

 

Avbestilling

For pakketurar/aktiveitetar på over 24 timar gjeld følgjande:

Bestillingar kan avbestillast inntil 3 veker før opphaldet/aktiviteten startar. Ved avbestilling seinare enn 3 veker, er kunden forplikta til å betale ein %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen.
•            Ved avbestilling 21 til 15 dager før opphaldet/aktiviteten startar er kunden forplikta til å betale 50 %

av ordreverdien.

 

 • Ved avbestilling 15 dager før opphaldet/aktiviteten startar er kunden forplikta til å betale 100 % av

den ordreverdien.

 

For pakketurar/aktiveitetar på under 24 timar gjeld følgjande:

Bestillingar kan avbestillast inntil 14 dagar før opphaldet/aktiviteten startar. Ved avbestilling seinare enn 14 dagar, er kunden forplikta til å betale ein %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen.

 • Ved avbestilling 14 til 7 dager før opphaldet/aktiviteten startar er kunden forplikta til å betale 50 %

av den totale prisen.

 

 • Ved avbestilling 7 dager eller seinare før opphaldet/aktiviteten startar er kunden forplikta til å betale

100 % av den totale prisen.

 

 

Dersom ytinga du har bestilt inneheld minimum to av følgande tre element, blir ytelsen omfatta av ”Lov om Pakkereiser av 25.8.1995”. Dei aktuelle elementa er i henhold til definisjonen i pakkereiselova § 2-1 følgende: (1) Transport, (2) innkvartering og/eller (3) anna turisttjeneste som blir ansett som ein vesentleg del av pakken.

Vidare skal kombinasjonen vere tilrettelagt på førehand, solgt eller blitt marknadsført til ein samla pris, og ha ei varigheit på over 24 timar, eller inkludere ei overnatting. Eit eksempel på ei yting som blir omfatta av pakkereiselova kan vere eit opphold på MS Slogen som også inkluderer ein guida topptur med transport til turstartpunkt.

 

Fjord Exploring stiller reisegaranti i henhald til pakkereiselova § 11-1, i dei tilfeller dette er påkrevd.
For nærmare orientering om vilkår knytta til pakkereiser, og om Reisegarantiordningen, viser vi til Reisegarantifondets og Forbrukerrådets sider.
Reisegarantifondet: http://www.rgf.no/
Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/publikasjoner/fakta/article.jhtml?articleID=317762

NB! Fjord Exploring tilbyr ikkje avbestillingsforsikring og vi anbefaler alle å teikne en privat reiseforsikring som dekker potensielle avbestillingar.

Endringar

Endringar på pakketurar/aktiveitetar på over 24 timar gjeld følgjande:

 • Endringar mellom 65 til 30 dagar før kan gjerast for eit gebyr på 1 000 NOK per person.

 

 • Endringar kan ikkje gjerast seinare enn 30 dagar før avreise.

 

Endringar på pakketurar/aktiveitetar på under 24 timar gjeld følgjande:

 • Eit endringsgebyr på 400 NOK vil påløpe ved endring av booking.

 

 

Alle endringar forutset tilgjengeleg kapasitet. Eventuell mellomlegg blir fakturert kunden.
Fjord Exploring AS sine endringar før arrangementstart og avlysning av aktivitetar

 • Fjord Exploring AS kan endre avtalevilkåra til deltakarens ulempe kun om det er nødvendig pga. ytre omstende som ikkje Fjord Exploring rår over eller endra forutsetningar.
 • Fjord Exploring AS har rett til å avlyse ein tur dersom forhold eller avvik skjer på eller langs reiseruta som ellers vil medføre ein riskiko for kunden
 • Deltakeren får bryte avtalen dersom Fjord Exploring AS ikkje utfører det Fjord Exploring AS har påtatt seg og avtalebrotet er av vesentleg betydning for deltakaren. Deltakaren skal innan rimeleg tid meddele Fjord Exploring AS at deltakaren vil avbryte avtalen. Gjer kunden ikkje det, mister kunden moglegheita til å bryte avtalen.
 • Dersom minimumsantalet av deltakera for ein aktivitet ikkje er oppfylt har Fjord Exploring AS rett til å avlyse aktiviteten innan rimeleg tid utan å gi kunden rett til erstatning utover det beløpet kunden har betalt for opphaldet/aktiviteten. Fjord Exploring AS kan tilby tilsvarande aktivitet ved eit senare tidspunkt.

Vêr og føreforhold
Dersom den planlagde aktiviteten ikkje er mogleg å gjennomføre på grunn av vêr og/eller føre, vil kunden få tilbod om ein alternativt aktivitet. Vi gjer oppmerksom på at kunden må betale eit mellomlegg dersom den alternative aktiviteten er dyrare enn den planlagte aktiviteten. Det vert ikkje gitt nokon kompensasjon for uforutsette ytre påverknader.

Alder
Følgende gjelder for deltakare under 18 år;

 • Personar som er 16-18 år kan delta ålene dersom dei har underskrift av forelder/føresatt.
 • Personar under 16 år skal være i følge med forelder/føresatt eller ein annan vaksen.

Personar under 18 år som deltek utan ein voksen skal betale lik avgift som vaksne.

Arrangement
På aktivitetar som har eit minimum krav til fysikk hjå deltakarane og /eller utstyr, har Fjord Exploring AS’ guidar rett til å avvise deltakare, dersom deltakerns manglande kondisjon og/eller utstyr hindrer gruppa i å gjennomføre aktiviteten som er satt opp. Fjord Exploring AS betaler ikkje kostnadar som er forårsaka av deltakarnes manglande kondisjon eller andre personlege omstende. Det vil ikkje bli gitt avslag i pris i samband med avbroten aktivitet. Fjord Exploring AS sine guidar har rett til å endre aktivitetsplanen på grunn av hendingar som ligger utanfor Fjord Exploring AS sin kontroll.

Deltakerens ansvar ved deltaking på aktivitetar

 • Deltakaren er pliktig til å følge dei anvisningar som blir gitt av guiden eller av ein annen person som Fjord Exploring AS leiger inn. Deltakaren er pliktig til å respektere dei ordensreglar som gjeld for aktivitetar, transport, båt og opptre slik at andre deltakera eller andre ikkje blir forstyrra eller kjenner ubehag. Dersom deltakaren på ein tydeleg måte bryt mot dette, kan Fjord Exploring AS vise vekk den aktuelle deltakeren.
 • Deltakerane er ansvarleg for og skal erstatte skade som volder Fjord Exploring AS gjennom forsømming, for eksempel ved å ikkje følgje anvisningar eller føreskrifter. Deltakeren er også ansvarlig for og skal erstatte skade som deltakaren ved lovbrot har påført Fjord Exploring AS eller andre som Fjord Exploring AS har leigd inn.
 • Deltakare som forlet opphaldet/aktiviteten etter at opphaldet/aktiviteten er påbegynt er pliktig til å informere Fjord Exploring AS om dette.

Dette er inkludert i prisen
Sjå respektive opphald/aktivitetar på www.fjordexploring.no

Forsikring
Forsikring inngår ikkje i prisen og Fjord Exploring anbefalar alle å teikne ei privat ulykkes- og reiseforsikring som også dekker potensielle avbestillingar. Dersom kunden alt har forsikring anbefalar vi at kunden forsikrar seg om at den dekkjer den eller dei aktuelle aktivitetane.

Fjord Exploring tilbyr ikkje avbestillingsforsikring.

Salsagentar og distributørar
For turar kjøpt frå salsagentar eller distributrar, venlegst forhald deg til agenten/distributlren sine betingelsar og regekverket i det gjeldande landet.

Reklamasjon/klage
Anmerkningar eller klager på opphaldet/aktiviteten må kome fram på staden omgående og ikkje ved opphaldet/aktivitetens slutt. Dette for at arrangøren skal kunne rette opp saka. Det er også ei forutsetning for at Fjord EXploring AS skal kunne behandle ei eventuell skriftleg klage. Skriftleg klage skal vere Fjord Exploring AS i hende seinas ein måned etter avslutta opphald/aktiviteten. Dersom partane kjem til eniegheit eller oppgjer som blir avtalt på staden, kan det ikkje krevjast meir i ettertid.

Tvistløysing
Partane skal prøve å løyse tvistar som gjeld tolkning av avtalar gjennom forhandlingar. Dersom partene ikkje blir einige, kan tvisten prøvast av Forliksrådet eller av ein allmenn domstol.

 

8 + 12 =

Meld deg på vårt nyheitsbrev

Meld deg på her, og vi vil sende deg regelmessige oppdateringer om våre kommande arrangement og turer.

Velkomen, du har no meldt deg på vårt nyheitsbrev!

Share This